Các Loại Testing trong Laravel

Các Loại Testing trong Laravel
Testing là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển phần mềm. Đặc biệt với các dự án lớn, việc đảm bảo rằng các thành phần hoạt động đúng như mong đợi giúp giảm thiểu rủi ro và chi phí bảo trì. Laravel cung cấp các công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng để viết và chạy các bài test, giúp lập trình viên dễ dàng đảm bảo chất lượng phần mềm.

Tầm quan trọng của testing trong Laravel

Testing là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển phần mềm. Đặc biệt với các dự án lớn, việc đảm bảo rằng các thành phần hoạt động đúng như mong đợi giúp giảm thiểu rủi ro và chi phí bảo trì. Laravel cung cấp các công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng để viết và chạy các bài test, giúp lập trình viên dễ dàng đảm bảo chất lượng phần mềm.

Các loại testing phổ biến và vai trò của chúng

Trong Laravel, có ba loại testing chính:

 1. Unit Testing: Kiểm tra các đơn vị mã nguồn nhỏ nhất, thường là các phương thức của lớp.
 2. Integration Testing: Kiểm tra sự tương tác giữa các thành phần hoặc module khác nhau trong ứng dụng.
 3. Feature Testing (Functional Testing): Kiểm tra các chức năng lớn hơn, thường là các yêu cầu và luồng nghiệp vụ chính của ứng dụng.

Unit Testing

Giới thiệu về Unit Testing
Unit Testing tập trung vào việc kiểm tra các thành phần nhỏ nhất của ứng dụng, thường là các phương thức hoặc các lớp. Mục tiêu là đảm bảo rằng mỗi đơn vị hoạt động đúng như mong đợi.

Tạo và cấu hình Unit Test

 • Tạo một Unit Test mới
  Sử dụng lệnh make:test của Artisan để tạo một Unit Test:

  php artisan make:test ExampleTest --unit

  Lệnh này sẽ tạo ra một file test trong thư mục tests/Unit.

 • Viết một Unit Test đơn giản
  Mở file tests/Unit/ExampleTest.php và thêm mã nguồn sau:
  namespace Tests\Unit;
  
  use PHPUnit\Framework\TestCase;
  
  class ExampleTest extends TestCase
  {
    public function testBasicTest()
    {
      $this->assertTrue(true);
    }
  }​

Ví dụ về một Unit Test cơ bản
Giả sử bạn có một lớp Calculator với phương thức add. Bạn có thể viết test cho phương thức này như sau:

namespace App;

class Calculator
{
  public function add($a, $b)
  {
    return $a + $b;
  }
}
namespace Tests\Unit;

use PHPUnit\Framework\TestCase;
use App\Calculator;

class CalculatorTest extends TestCase
{
  public function testAdd()
  {
    $calculator = new Calculator();
    $this->assertEquals(4, $calculator->add(2, 2));
  }
}

 

Integration Testing

Giới thiệu về Integration Testing
Integration Testing kiểm tra sự tương tác giữa các thành phần hoặc module trong ứng dụng. Mục tiêu là đảm bảo rằng các thành phần này hoạt động tốt khi kết hợp với nhau.

Tạo và cấu hình Integration Test

 • Tạo một Integration Test mới
  Sử dụng lệnh make:test của Artisan:
  php artisan make:test IntegrationTest​

  Lệnh này sẽ tạo ra một file test trong thư mục tests/Feature.


 • Viết một Integration Test đơn giản
  Mở file tests/Feature/IntegrationTest.php và thêm mã nguồn sau:
  namespace Tests\Feature;
  
  use Tests\TestCase;
  use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
  
  class IntegrationTest extends TestCase
  {
    use RefreshDatabase;
  
    public function testDatabase()
    {
      // Kiểm tra dữ liệu trong database
      $this->assertDatabaseHas('users', [
        'email' => '[email protected]',
      ]);
    }
  }​

Ví dụ về một Integration Test cơ bản

Giả sử bạn muốn kiểm tra rằng người dùng có thể được lưu vào cơ sở dữ liệu đúng cách:

namespace Tests\Feature;

use Tests\TestCase;
use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use App\Models\User;

class UserTest extends TestCase
{
  use RefreshDatabase;

  public function testUserCanBeCreated()
  {
    $user = User::factory()->create([
      'email' => '[email protected]',
    ]);

    $this->assertDatabaseHas('users', [
      'email' => '[email protected]',
    ]);
  }
}

Feature Testing

Giới thiệu về Feature Testing
Feature Testing kiểm tra các chức năng lớn hơn của ứng dụng, thường là các yêu cầu và luồng nghiệp vụ chính. Đây là loại testing phổ biến nhất trong Laravel.

Tạo và cấu hình Feature Test

 1. Tạo một Feature Test mới
  Sử dụng lệnh make:test của Artisan:
  php artisan make:test FeatureTest​

  Lệnh này sẽ tạo ra một file test trong thư mục tests/Feature.


 2. Viết một Feature Test đơn giản
  Mở file tests/Feature/FeatureTest.php và thêm mã nguồn sau:
  namespace Tests\Feature;
  
  use Tests\TestCase;
  
  class FeatureTest extends TestCase
  {
    public function testHomePage()
    {
      $response = $this->get('/');
  
      $response->assertStatus(200);
    }
  }​

Ví dụ về một Feature Test cơ bản
Giả sử bạn muốn kiểm tra rằng trang chủ có thể tải đúng cách và hiển thị nội dung mong muốn:

namespace Tests\Feature;

use Tests\TestCase;

class HomePageTest extends TestCase
{
  public function testHomePageLoadsCorrectly()
  {
    $response = $this->get('/');

    $response->assertStatus(200);
    $response->assertSee('Welcome to Laravel');
  }
}

Kết luận

So sánh và lựa chọn loại testing phù hợp

 • Unit Testing: Phù hợp khi kiểm tra các thành phần nhỏ và riêng lẻ của ứng dụng. Giúp phát hiện lỗi sớm và nhanh chóng.
 • Integration Testing: Phù hợp khi kiểm tra sự tương tác giữa các thành phần khác nhau. Giúp đảm bảo rằng các module hoạt động tốt khi kết hợp.
 • Feature Testing: Phù hợp khi kiểm tra các chức năng lớn và luồng nghiệp vụ chính của ứng dụng. Đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động đúng với yêu cầu của người dùng.

Việc chọn loại testing nào phụ thuộc vào mục tiêu cụ thể của bạn. Trong thực tế, bạn nên kết hợp cả ba loại testing để đảm bảo chất lượng toàn diện cho ứng dụng.

Tóm tắt

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về ba loại testing chính trong Laravel: Unit Testing, Integration Testing, và Feature Testing. Mỗi loại có mục tiêu và cách sử dụng riêng, giúp bạn kiểm tra các khía cạnh khác nhau của ứng dụng. Việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật testing một cách hiệu quả sẽ giúp bạn xây dựng các ứng dụng chất lượng cao và đáng tin cậy.

Hồ Hữu Hiền

Mình là developer nên đôi khi viết bài không hay lắm mong các bạn thông cảm. Nếu muốn biết thêm thông tin về mình thì vui lòng vào website này để biết. https://huuhienqt.dev/

Bình luận (0)