Hướng dẫn cài đặt laravel homestead

Hướng dẫn cài đặt laravel homestead
Laravel Homestead là bản chính thức, Một bản đóng gói sẵn của Vagrant box cung cấp cho bạn một môi trường tuyệt vời mà bạn không phải cài PHP, web server hay bất cứ phần mền nào khác trên môi trường local của bạn. Không phải bận tâm về hệ điều hành của bạn là gì?

Vagrant boxes đã có hoàn chỉnh mọi thứ. Nếu có lỗi gì bạn có thể hủy và tạo lại một box chỉ trong vài phút!

Homestead có thể chạy trên Windowns, Mac hay Linux, nó bao gồm cả Nginx web server, PHP 7.1, MySQL, Postgres, Redis, Memcached, Node, và tất cả những thứ khác bạn cần để phải triển ứng dụng Laravel.

1. Download và cài đặt các tool cần thiết

Trước tiên bạn cần download những tool như sau:

Virtual Box
Vagrant
Nếu bạn xài Windows thì cài thêm phần mềm Git-SCM nữa. Đây là phần mềm chúng ta tương tác với git. Còn nếu xài MacOS hoặc Ubuntu thì không cần cài thêm phần mềm này. Vì MacOS và Ubuntu thường nó đặt cài đặt mặc định vào terminal rồi. Còn nếu máy bạn chưa cài thì cài bằng lệnh dưới đây

sudo apt update
sudo apt install git

Sau khi tải xong thì cài đặt tất cả phần mềm mình nêu ở trên bình thường vào máy tính của mình.

2. Tiến hành add Laravel homestead vào Vagrant

Chạy lệnh sau bằng terminal của MacOS hoăc Ubuntu còn nếu là Windows thì mở Git Bash lên để chạy.

vagrant box add laravel/homestead

Sau khi chạy lệnh trên bạn sẽ thấy hiện ra danh sách máy ảo bao gồm : VMWare, Virtualbox,… và yêu cầu bạn chọn, thì bạn chọn Virtualbox rồi Enter để chạy tiếp.

3. Download và cài đặt Laravel Homestead

Chạy 2 lệnh sau

cd ~
git clone https://github.com/laravel/homestead.git Homestead

Lệnh đầu tiên để chuyển tới thư mục home của user hiện tại

Lệnh thứ hai là clone source code từ git vào thư mục Homestead. Bạn có thể thay đổi lại tên của thư mục này nếu thích.

Tiếp đến chạy liên tiếp 2 lệnh sau

 

cd Homestead // Chuyển đến thư mục Homestead nếu bạn clone vào thư mục khác thì thay tên thành tên thư mục của bạn

// Dành cho Mac / Linux
bash init.sh

// Dành cho Windows
init.bat

4. Cấu hình ssh

Chạy những lệnh sau

// Chuyển đến thư mục home
cd ~

// Tạo thư mục .ssh, nếu có thư mục này rồi thì không cần chạy lệnh này
 
mkdir .ssh

// Di chuyển đến thư mục .ssh
 
cd .ssh


// Tạo ssh key
 
ssh-keygen

5. Thiết lập file Homestead.yaml

File Homestead.yaml nằm trong folder Homestead mà ta đã tạo ở trên, bạn sẽ mở ra và mình cấu hình như sau

ip: "192.168.10.10"
memory: 2048
cpus: 1
provider: virtualbox

authorize: ~/.ssh/id_rsa.pub

keys:
  - ~/.ssh/id_rsa

folders:
  - map: ~/code
   to: /home/vagrant/code

sites:
  - map: homestead.test
   to: /home/vagrant/code/laravel_homestead/public

databases:
  - homestead

6. Chỉnh sửa file hosts

Mở file hosts lên và thêm đoạn này vào cuối như sau
File hosts trên Windows: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
File hosts trên Mac / Linux: /etc/hosts

192.168.10.10 homestead.test

7. Tạo thư mục lưu code 

Bạn tạo một thư mục code ở thư mục home của user bằng command line sau:

cd ~/
mkdir code

8. Cài đặt Laravel bằng Homestead

cd ~/Homestead
vagrant up

Đợi một lúc cho nó khởi động laravel homestead xong thì chúng ta đăng nhập vào homestead bằng những lệnh sau.

vagrant ssh
cd ~/code
composer create-project laravel/laravel laravel_homestead --prefer-dist

Bình luận (0)