Views trong Laravel

Views trong Laravel

Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về view trong laravel, view là một phần không thể thiếu ở mỗi hành động, là nơi hiển thị dữ liệu cho người dùng cái mà chúng ta nhìn thấy trên trình duyệt.
Chi tiết …
Session trong Laravel

Session trong Laravel

Trong Laravel, session là một cơ chế truyền tham số, nó cho phép chúng ta lưu trữ dữ liệu thông qua các request. Session cho phép chúng ta lưu vết người dùng thông qua ứng dụng. Laravel sử dụng hệ thống dựa trên trình điều khiển cho quản lý session, mỗi trình điều khiển được sử dụng để định nghĩa nơi dữ liệu session được lưu trữ.
Chi tiết …