Cấu trúc thư mục trong Laravel

Cấu trúc thư mục trong Laravel
Ở bài viết trước các bạn đã biết được cách start một project Laravel còn ở bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc thư mục của nó nhé.

Nào cùng mở Visual Studio Code lên và bắt đầu thôi:

 

Ở trên là cấu trúc cơ bản của Laravel, và tất nhiên nó sẽ còn được phát triển thêm nhiều tùy theo dự án của các bạn .

 

APP:

Trong thư mục app chúng ta có:

 

Console: nó sẽ chứa các command của chúng ta sau này chúng ta sẽ định nghĩa nó.

Exceptions: là nơi chúng ta xử lý tất cả các lỗi của project.

Http: các bạn chỉ cần hiểu đơn giản nó là nơi xử lý những thao tác của người dùng khi gửi lên server thông qua controller.

Middleware, chứa các tập tin lọc và ngăn chặn các requests, vả bên trong Middleware chúng ta có Kernel là nơi chúng ta đăng ký các Middleware do chính chúng ta tạo ra.

Models: đây sẽ là nơi chứa các model của Laravel , dùng để tương tác với Database.

Providers:  chứa các file thực hiện việc khai báo service và bind vào trong Service Container.

Bootstrap: chứa các file hệ thống quan trọng cho quá trình khởi động.

Config: chứa các file config liên qua đến app, database, email, ….

Database:

  • Factories: chứa các file định nghĩa các cột bảng dữ liệu để tạo ra các dữ liệu mẫu.
  • Migrations: chứa các file tạo và chỉnh sửa dữ liệu.
  • Seeds: chứa các file dùng để tạo dữ liệu thêm vào CSDL.

Public: là nơi chứa các resources của project như css, js, img,…. Đây là phần resources đã được build ra từ folder resources.

Resources: đây là nơi chúng ta sẽ code và chỉnh sửa trực tiếp, ở đây chúng ta sẽ có các file view, blade.php, scss, js, img, …..

Routes: chứa các file điều hướng, có nghĩa là bất kỳ một requests nào khi gọi đến server đều phải đi qua routes trước khi đến controller.

Storage: nơi lưu tất cả các file log của hệ thống

Tests: nơi Laravel cho phép các bạn có thể viết các file php unitex nếu như các bạn có nhu cầu.

Vendor: chứa các thư viện của Composer.

Và cuối cùng là các file chứa những biến hệ thống trong Laravel như: .env (nơi lưu trữ các biến môi trường trong Laravel), composer.json(nơi chứa các package mà project của Laravel đang có).

Bình luận (0)