Chuyên mục

Tạo dự án đầu tay - Laravel 11

Second Model, GET Parameters và Eloquent

Second Model, GET Parameters và Eloquent

Second Model, GET Parameters và Eloquent là các khái niệm quan trọng trong Laravel, giúp tối ưu hóa quản lý dữ liệu và truy vấn cơ sở dữ liệu. Sử dụng chúng thành thạo giúp xây dựng các ứng dụng web mạnh mẽ và dễ bảo trì.
Chi tiết …
MVC: Model, Controller và View với Foreach

MVC: Model, Controller và View với Foreach

Trong kiến trúc MVC, Model đại diện cho dữ liệu, Controller quản lý luồng điều khiển, và View hiển thị giao diện người dùng. Foreach được sử dụng để lặp qua các phần tử trong MVC để hiển thị chúng một cách linh hoạt.
Chi tiết …
DB Structure, Migrations và .env Config

DB Structure, Migrations và .env Config

DB Structure, Migrations và .env Config là ba thành phần quan trọng để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của cơ sở dữ liệu trong một ứng dụng phần mềm. Trong khi DB Structure và Migrations giúp quản lý cấu trúc và các thay đổi của cơ sở dữ liệu, thì .env Config lưu trữ các thông tin cấu hình môi trường cần thiết cho ứng dụng.
Chi tiết …
Main Menu, Blade Structure và Static Pages

Main Menu, Blade Structure và Static Pages

Trong bài học này, chúng ta tạo thêm hai trang "About" và "Contact" bằng cách sử dụng cấu trúc Blade của Laravel và thiết lập một menu chính. Điều này giúp tạo ra các trang tĩnh trong Laravel một cách dễ dàng và chuyên nghiệp.
Chi tiết …
Chuyển HTML sang Blade với CSS Assets

Chuyển HTML sang Blade với CSS Assets

Chuyển từ HTML sang Blade và tích hợp tài nguyên CSS là một phần quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng Laravel. Blade giúp quản lý trang web một cách hiệu quả, trong khi tài nguyên CSS mang lại giao diện trực quan và chuyên nghiệp. Sử dụng hàm asset() trong Blade, chúng ta có thể dễ dàng truy cập và tích hợp CSS vào các trang web Laravel, giúp tạo ra các ứng dụng web đẹp mắt và dễ dàng bảo trì.
Chi tiết …
Routing cơ bản: URL và Default Homepage

Routing cơ bản: URL và Default Homepage

Routing trong phát triển web là quá trình định hướng các yêu cầu URL từ người dùng đến đúng tài nguyên hoặc trang web tương ứng trên máy chủ. Đây là một phần không thể thiếu trong việc xây dựng các ứng dụng web hiện đại.
Chi tiết …
Cài đặt Laravel: Composer hoặc Laravel Installer

Cài đặt Laravel: Composer hoặc Laravel Installer

Việc cài đặt Laravel có thể được thực hiện thông qua hai cách tiếp cận chính: sử dụng Composer hoặc Laravel Installer. Cả hai cách đều mang lại sự tiện lợi và linh hoạt cho việc triển khai ứng dụng Laravel của bạn.
Chi tiết …