Routing cơ bản: URL và Default Homepage

Routing cơ bản: URL và Default Homepage
Routing trong phát triển web là quá trình định hướng các yêu cầu URL từ người dùng đến đúng tài nguyên hoặc trang web tương ứng trên máy chủ. Đây là một phần không thể thiếu trong việc xây dựng các ứng dụng web hiện đại.

Bây giờ, chúng ta phải hiểu cách tạo trang mới với Laravel.

 

Chúng ta hãy xem lại cách xác định trang chủ mặc định:

 

routes/web.php:

 

use Illuminate\Support\Facades\Route;
 
Route::get('/', function () {
  return view('welcome');
});

 

Để xác định Route tại URL, bạn thực hiện "Route::get()".

 • Đối số đầu tiên là URL: trong ví dụ này là "/"
 • Đối số thứ hai là hàm gọi returns trả về chế độ xem View.

 

View là một tệp mẫu được viết bằng ngôn ngữ dành riêng cho Laravel có tên là Blade. Bạn có thể coi tệp Blade là một tệp HTML có các biến bên trong.

 

Phần "welcome" trong mã có nghĩa là tệp nằm trong thư mục "resources/views" có phần mở rộng ".blade.php". Phần mở rộng này rất quan trọng.

 

Trong file "welcome.blade.php" đó, chúng ta có HTML với một số cú pháp Blade như "@if" hoặc "@auth". Hãy thay đổi một số văn bản trong View đó.

 

resources/views/welcome.blade.php:

 

// ...
  

// Laravel has wonderful documentation covering every aspect of the framework. Whether you are a newcomer or have prior experience with Laravel, we recommend reading our documentation from beginning to end. Laravel framework has wonderful documentation covering every aspect of the framework. Whether you are a newcomer or have prior experience with Laravel, we recommend reading our documentation from beginning to end.

// ...

 

Tải lại trang. Chúng ta có thể thấy một từ mới đã được thêm vào mà không cần biên dịch lại hoặc chạy các lệnh đầu cuối.

 

 

Bây giờ, hãy thêm Route "second".

 

routes/web.php:

 

Route::get('/', function () {
  return view('welcome');
});
 
Route::get('/second', function () { 
  return view('second');
});

 

Điều này sẽ tạo ra một liên kết "project.test/second".

 

Route sẽ trả về một View có tên là "second.blade.php". Sao chép nội dung tệp từ "welcome.blade.php" sang "second.blade.php" và sửa đổi một số văn bản.

 

resources/views/second.blade.php:

 

// ...
  

// Laravel framework has wonderful documentation covering every aspect of the framework. Whether you are a newcomer or have prior experience with Laravel, we recommend reading our documentation from beginning to end. Laravel second framework has wonderful documentation covering every aspect of the framework. Whether you are a newcomer or have prior experience with Laravel, we recommend reading our documentation from beginning to end.

// ...

 

Bây giờ, điều hướng đến URL "/second". Chúng ta có thể thấy một view khác được tải.

 

 

Nếu bạn truy cập Route không tồn tại, trang 404 sẽ được hiển thị.

 

 

Đó là cách bạn tạo Routes và các trang trong Laravel bằng ngôn ngữ Blade.

 

Tất nhiên, các trang sẽ có nhiều logic hơn trong các dự án thực tế, nhưng chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề đó sau. Một bước tại một thời điểm.

 

Nhưng nếu bạn gặp trường hợp các trang tĩnh tương tự chỉ có tệp Blade và không có nhiều logic, bạn có thể sử dụng cú pháp ngắn hơn trong tệp Routes: thay vì "Route::get()" và chức năng gọi lại, hãy thực hiện "Route::view( )" và cung cấp tên tệp Blade làm tham số thứ hai.

 

routes/web.php:

 

Route::view('/second', 'second'); 

 

Bài trước: Cài đặt Laravel: Composer hoặc Laravel Installer

 

Bài tiếp: Chuyển HTML sang Blade với CSS Assets

 

Nguyễn Thi Nhã

Bio

Bình luận (0)